Verlaagde prijs Deontologie voor advocaten - Recente evolutie - en hoe moet het verder? Bekijk groter

Deontologie voor advocaten - Recente evolutie - en hoe moet het verder?

27 aug 2020 - 12:00 - 14:00
Alex TALLON (Orde van Vlaamse Balies | Miles Legal)

20200827 - 20042

€ 110,00 excl. BTW

Månadspris

-€ 10,00

€ 120,00 excl. BTW

KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O217064)

Taal NL
Duur van het seminarie 2h
Erkenning OVB 2 punten

Omschrijving

Tijdens het seminarie komen recente evoluties binnen de advocatuur aan bod. 

In het voorjaar 2019 werd het reglement betreffende samenwerkingsverbanden, tussen advocaten enerzijds en tussen advocaten en niet-advocaten anderzijds, goedgekeurd en gepubliceerd in het Staatsblad. Voortaan kan een advocaat lid zijn van meer dan één groepering of associatie. Dit is uiteraard aan strikte voorwaarden gebonden. Daarnaast mogen ook samenwerkingsverbanden met niet-advocaten opgezet worden. 

De perimeter van het beroep bouwt verder op de nieuwe regeling over samenwerkingsverbanden en gaat in op de vervagende grenzen van de advocatuur. Meer en meer spelers gaan juridische diensten verlenen: bijv. sociale secretariaten, consultancykantoren, … Anderzijds bieden advocaten ook een ruimere waaier aan diensten aan. De deontologie is één van de sterke troeven van de advocatuur. Daarom is het van belang de grenzen van de beroepsgroep scherp te stellen. 

Daarnaast worden er een aantal andere actuele onderwerpen besproken, en zal er natuurlijk ook de mogelijkheid worden geboden om vragen te stellen.

Tijdens het seminarie komen onder andere volgende topics aan bod:

 • Lidmaatschap meerdere samenwerkingsverbanden
  • Hoe worden onverenigbaarheden en belangenconflicten behandeld?
  • Wat zijn afscheidbare activiteiten?
 • Samenwerkingsverbanden met niet-advocaten
  • Het verschil tussen duurzame en projectgebonden multidisciplinaire samenwerking?
  • Aanwezigheid niet-advocaten in advocatenkantoren
 • Welke zijn de toegelaten activiteiten buiten de kerntaken
 • Moet ‘vreemd’ kapitaal en een ruimere samenwerking met niet-adovcaten toegelaten worden?
 • Het insolvabiliteitsreglement
 • Het voorstel tot nieuwe tuchtwet en de rol zijn van het pas opgerichte College van Toezicht

Mr. Alex TALLON is advocaat bij MilesLegal en bestuurder deontologie bij de Orde van Vlaamse Balies. In die hoedanigheid is hij de geknipte persoon om recente wijzigingen aan de deontologie te belichten. Verder treedt Mr. Tallon sinds een vijftiental jaren op in arbitrages als alleen zetelende arbiter of deel uitmakend van een college.